Ako na zmeny v s.r.o.?


Zmena obchodného mena

Obchodný názov je obligatórnou náležitosťou zakladateľského dokumentu každej spoločnosti. V prípade akejkoľvek jeho zmeny preto zákon ukladá povinnosť aktualizovať tieto dokumenty v súvislosti s prijatou zmenou. V praxi to znamená, že spoločníci či jediný spoločník sú povinní prijať túto zmenu na valnom zhromaždení alebo v rozhodnutí jediného spoločníka a v nadväznosti na toto rozhodnutie upraviť aj príslušné zakladateľské dokumenty. Zmenu obchodného mena je napokon potrebné oznámiť Obchodnému registru Slovenskej republiky, ktorý ju po predložení všetkých zákonom predpísaných dokumentov, zapíše.

Zmena sídla

Každá s.r.o. musí mať niekde sídlo a toto miesto je zapísané aj v Obchodnom registri Slovenskej republiky. Sídlo s.r.o. je v zmysle zákona adresa, z ktorej je riadená jej činnosť a skladá sa z názvu obce s uvedením jej poštovného smerovacieho čísla, názvu ulice alebo iného verejného priestranstva a orientačného alebo súpisného čísla. Zo zákonnej definície sídla tak jasne vyplýva, že nestačí uviesť len údaj o poštovej schránke (tzv. P. O. BOX.)

Ak sa spoločnosť rozhodne pre zmenu sídla, je povinná vykonať ju zákonom predpísaným spôsobom rovnako ako pri zmene obchodného mena. V praxi to znamená, že rozhodnutím valného zhromaždenia alebo rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia schváli a prijme túto zmenu. Na základe rozhodnutia upraví zakladateľské dokumenty a zmenu predloží na zápis do Obchodného registra Slovenskej republiky. Tento zápis má však len tzv. deklaratórnu povahu. To znamená, že rozhodujúcou skutočnosťou pri zmene sídla firmy nie je zápis zmeny do Obchodného registra, ale už samotné rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti o jej prijatí.

Zmena v osobe spoločníka

Rovnako ako zmena obchodného mena a sídla, aj zmena v osobe spoločníka, je vždy zmenou spoločenskej zmluvy a zakladateľskej listiny. Zmena v osobe spoločníka môže nastať v prípade, že do spoločnosti vstúpi iný spoločník. Týmto môže byť iná právnická alebo fyzický osoba. V prípade zmeny v osobe spoločníka jednoosobovej s.r.o., dochádza zároveň k zmene majiteľa tejto firmy. Aj pri tejto zmene je však potrebné prijať rozhodnutie príslušným orgánom spoločnosti a upraviť zakladateľské listinu v súlade s prijatými zmenami a pristúpiť k týmto zmenám. Zmenu v osobe spoločníka je rovnako ako v prípade predchádzajúcich zmien potrebné zapísať do Obchodného registra Slovenskej republiky.

Zmena v predmete podnikania

Zmena predmetu podnikaniu je vždy zmenou spoločenskej zmluvy a zakladateľskej listiny. Zákon o obchodnom registri ukladá konateľom spoločností, aby najneskôr do 30 dní od prijatia takejto zmeny podali návrh na zápis povinne zapisovaných zmien do Obchodného registra Slovenskej republiky. Zároveň sú povinní priložiť k tomuto návrhu listiny vrátane spoločenskej zmluvy a zakladateľskej listiny, ktoré potvrdzujú prijatie príslušných zmien. Samozrejme skôr, ako bude podaný návrh na zápis zmien do Obchodného registra Slovenskej republiky, podnikateľ/obchodná spoločnosť musí tak ako pri začiatku podnikania nové predmety činnosti ohlásiť na príslušný živnostenský úrad (príp. iný príslušný orgán verejnej správy podľa osobitných predpisov). To isté platí aj pre ukončenie určitých predmetov činnosti.

Zmena základného imania

Základné imanie spoločnosti je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov (akcionárov atď.) do spoločnosti. Jeho výška musí byť povinne uvedená v zakladateľskom dokumente. Zmena základného imania je vždy zmenou zakladateľského dokumentu. Aj v tomto prípade je preto potrebné vykonať ju zákonom predpísaným spôsobom (prijatie rozhodnutia spoločníka/ov o zvýšení/znížení základného imania na valnom zhromaždení spoločnosti), a zapísať ju do Obchodného registra Slovenskej republiky.

Na záver treba ešte pripomenúť, že všetky vyššie uvedené zmeny možno vykonať aj naraz ich schválením a prijatím príslušným orgánom spoločnosti na jednom valnom zhromaždení prípadne rozhodnutím jediného spoločníka, po ktorom nasleduje úprava príslušných dokumentov a zápis všetkých relevantných zmien do Obchodného registra Slovenskej republiky.

Späť na novinky

Máte ďalšie otázky?

Neváhajte a kontaktujte nás!