Jednoduchá spoločnosť na akcie


Máte dobrý podnikateľský nápad a málo vlastného kapitálu? Nebude Vám vadiť, že na rozhodovaní o fungovaní, smerovaní Vašej spoločnosti sa budú spolupodieľať tretie osoby – akcionári? Tak pre Vás je jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.) ako stvorená.

Založenie jednoduchej spoločnosti na akcie – postup a predbežné náklady na založenie j.s.a.

  1. ako pri bežnej akciovej spoločnosti musí byť zakladateľská listina či zakladateľská zmluva vyhotovené vo forme notárskej zápisnice. Jej súčasťou musia byť aj stanovy spoločnosti. Cena za spísanie notárskej zápisnice nie je pevná, závisí od počtu strán, výšky základného imania, náročnosti atď. Priemerná cena sa pohybuje okolo 150 Eur.
  2. v druhom kroku je potrebné ohlásiť živnosť. Za každú voľnú živnosť je poplatok 5 Eur, viazanú/remeselnú 7,50 Eur (pri elektronickom ohlásení 0 Eur).
  3. spoločnosť vznikne až zápisom do obchodného registra, ku ktorému je potrebné doložiť ďalšie potrebné dokumenty. Súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra je 300 Eur (elektronické podanie 150 Eur).
  4. akcie j.s.a. môžu mať len zaknihovanú podobu a môžu znieť len na meno. S akciami spoločnosti sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou. Akcie musia mať pridelený tzv. ISIN, to znamená, že po zápise spoločnosti do obchodného registra je potrebné podať žiadosť o pridelenie identifikačného kódu emisie cenných papierov a adresovať ju Národnému centrálnemu depozitárovi cenných papierov SR, a.s. (NCDCP). K žiadosti sa prikladá výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace. Poplatok za pridelenie ISIN je 130 EUR bez DPH.
  5. NCDCP zriadi pri registrácii prvej emisie akcií tzv. register emitenta. S NCDCP však musíte mať uzatvorenú Zmluvu o vedení evidencie emisie zaknihovaných cenných papierov a Dodatok k Zmluve o vedení evidencie emisie zaknihovaných cenných papierov – registrácia emisie JSA. Poplatok za registráciu je 150 EUR bez DPH (pri objeme akcií nad 188 000 EUR sa poplatok úmerne zvyšuje a môžete si ho spočítať na kalkulačke priamo na stránke depozitára).
  6. v poslednom kroku emitent, t.j. Vaša spoločnosť zadá príkaz na vydanie zaknihovaného cenného papiera, na základe ktorého NCDCP zapíše konkrétnu akciu na účet majiteľa - akcionára. Každý akcionár musí mať vytvorený vlastný účet, na ktorom má akcie evidované. Jeho údaje, vrátane konkrétnych vlastnených akcií, budú dostupné vo verejnom registri.
  7. Počiatočné náklady na založenie j.s.a. sa pohybujú zhruba na úrovni 600 Eur minimálne (keď využijete elektronickú formu ohlásenia živnosti a návrhu na zápis do obchodného registra).

Jednoduchá spoločnosti na akcie – výhody a nevýhody

Nepochybne jednou z najväčších výhod tejto formy podnikania je možnosť stanoviť, aké práva a povinnosti budú s jednotlivými akciami spojené.

Spoločnosť môže vydávať kmeňové akcie a akcie s osobitnými právami. Osobitné práva môžu spočívať najmä v určení rozsahu nároku na podiel zo zisku alebo na likvidačnom zostatku inak ako pomerom menovitej hodnoty akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov (rozsah nároku môže byť určený najmä ako pevný, prednostný, podriadený), počtu hlasov akcionára inak ako pomerom menovitej hodnoty akcií k výške základného imania, rozsahu práva na poskytovanie informácií o spoločnosti.

Už pri zakladaní spoločnosti a prvom stanovení počtu a druhu akcií musíte myslieť na to, že s narastajúcim počtom a druhom akcií rastie aj riziko, že sa značne skomplikuje rozhodovací proces v spoločnosti, nakoľko akcionárov (investorov) môže byť veľa. Ako zakladateľ môžete obmedziť napríklad prevoditeľnosť akcií, resp. podmieniť ich prevod súhlasom valného zhromaždenia. Toto musí byť vyriešené v stanovách spoločnosti, zrozumiteľne s presnými podmienkami.

Jednoduchá spoločnosť na akcie nemusí mať dozornú radu. Štatutárnym orgánom je predstavenstvo a najvyšším orgánom valné zhromaždenie zložené z akcionárov.

Ako jediná z foriem obchodných spoločností si jednoduchá spoločnosť na akcie môže v stanovách stanoviť akékoľvek dôvody vlastného zrušenia, napr. aj zlý hospodársky výsledok.

Zoznam akcionárov je verejne prístupný, nakoľko všetky akcie musia byť zaknihované a evidované na meno. Stráca sa tu anonymita akcionárov spoločnosti ako tomu je pri štandardnej akciovej spoločnosti. Každý akcionár si musí taktiež vytvoriť vlastný účet u depozitára , na ktorom budú evidované jeho akcie a tieto služby sú spoplatnené.

Na záver uvedieme ešte jedno špecifikum jednoduchej spoločnosti na akcie. Jej transformácia na inú právnu formu s výnimkou akciovej spoločnosti, je vylúčená. Rovnako nie je možná transformácia akejkoľvek spoločnosti na jednoduchú spoločnosť na akcie.

 

 

 

Späť na novinky

Máte ďalšie otázky?

Neváhajte a kontaktujte nás!