Základné fakty o elektronickej/virtuálnej registračnej pokladnici


Používanie ERP/VRP sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje vymedzené služby (uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP), pod podmienkou, že za predaj tovaru alebo za poskytovanie vymedzených služieb prijíma tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť. Používanie ERP/VRP sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (ďalej "SR").

V nadväznosti na uvedené, povinnosť používať ERP/VRP sa vzťahuje na podnikateľa, ktorý súčasne spĺňa tieto podmienky:

  • vykonáva podnikateľskú činnosť,
  • prijíma tržbu v hotovosti na predajnom mieste,
  • predáva tovar alebo poskytuje vymedzenú službu.

Rozdiel medzi ERP a VRP

  • ERP je elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok,
  • počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou

Podnikateľ môže používať iba taký typ ERP, na ktorý Colný úrad Bratislava vydal rozhodnutie o splnení požiadaviek na ERP (všetky požiadavky na VRP sú uvedené v § 4 zákona o ERP).

  • VRP je prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) na jeho webovom sídle komunikujúce prostredníctvom koncového zariadenia (stolový počítač, notebook, tablet, smartfón). Tlač dokladov sa realizuje prostredníctvom tlačiarne.

Zásadným rozdielom medzi ERP a VRP je ten, že VRP môže podnikateľ používať len za podmienky, že počet vydaných pokladničných dokladov nepresiahne 3000 za jeden mesiac.

Ďalšie rozdiely:

  • Registrácia na daňovom úrade:

Pri ERP musí podnikateľ predložiť daňovému úradu knihu elektronickej registračnej pokladnice (podľa § 13 zákona o ERP) s vyplnenými identifikačnými údajmi o podnikateľovi, s údajmi o elektronickej registračnej pokladnici a údajmi o servisnej organizácii, ktorá pre podnikateľa vykonáva opravu a údržbu elektronickej registračnej pokladnice a kópiu rozhodnutia o certifikácii elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne, ak fiskálna tlačiareň je certifikovaná ako samostatné elektronické registračné zariadenie podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ERP. Daňový úrad následne po overení identifikačných údajov podnikateľa bez zbytočného odkladu pridelí daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, ktorý zamestnanec daňového úradu s uvedením dátumu zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky a podpisom s uvedením jeho mena a priezviska.

Pri VRP podnikateľ predloží písomnú žiadosť na ktorýkoľvek daňový úrad a to aj elektronicky.

Po overení identifikačných údajov podnikateľa, daňový úrad bez zbytočného odkladu pridelí podnikateľovi kód VRP a spolu s prihlasovacími údajmi ho doručí podnikateľovi.

  • Denná uzávierka:

Pri používaní ERP má podnikateľ povinnosť vyhotoviť dennú uzávierku len za dni, v ktorých mal tržbu a to kedykoľvek raz za deň.

Podnikateľ, ktorý používa VRP, nemá povinnosť vyhotovovať dennú uzávierku.

  • Povinnosti pri prerušení prevádzky pokladnice:

V prípade prerušenia prevádzky ERP spôsobeného bez zavinenia podnikateľa (objektívne príčiny), musí prerušenie nahlásiť servisnej organizácii (neplatí v prípade výpadku elektrického napájania či internetového pripojenia), musí do knihy ERP zapísať: dôvod, dátum a čas prerušenia (aj dátum a čas opätovného začatia používania), dátum a čas nahlásenia poruchy servisnej organizácii (prípadne dátum a čas odovzdania ERP servisnej organizácii).

Zároveň v prípade pokračovania v poskytovaní služieb alebo predaja tovaru, je podnikateľ povinný vystavovať paragóny v dvoch vyhotoveniach (originál pre zákazníka, kópiu pre seba), ktoré je následne po znovuspustení ERP povinný zaevidovať v ERP do 10 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka ERP obnovená.

Pri prerušení prevádzky VRP je podnikateľ povinný len vyhotovovať paragóny, ak počas prerušenia prevádzky VRP pokračuje v poskytovaní služieb alebo predaji tovaru a prijíma tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Podnikateľ pri vyhotovovaní paragónov uplatňuje rovnaký postup ako pri prerušení prevádzky ERP. Obnovu svojho koncového zariadenia je podnikateľ povinný zabezpečiť do 48 hodín od vzniku poruchy alebo si zaobstarať v tejto lehote nové koncové zariadenie.

  • Ukončenie prevádzky:

Pri ukončení prevádzky ERP je podnikateľ povinný požiadať najskôr registračnú organizáciu o jej ukončenie, následne ukončenie prevádzky ERP v lehote 3 pracovných dní nahlási príslušnému daňovému úradu. Poslednou povinnosťou je prevziať od servisnej organizácie údaje z fiskálnej pamäte vo forme dátového média a toto uchovávať päť rokov od konca roka, v ktorom ho prevzal od servisnej organizácie.

Ukončenie prevádzky VRP oznámi podnikateľ jednoducho písomne alebo elektronicky ktorémukoľvek daňovému úradu najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia používania VRP. Daňový úrad následne bez zbytočného odkladu ukončí používanie VRP.

 

Späť na novinky

Máte ďalšie otázky?

Neváhajte a kontaktujte nás!