Zmeny daňovej licencie


Od roku 2014 aj tie firmy, ktoré nevykonávajú žiadnu ekonomickú činnosť, t.j. nedosahujú zisk, musia štátu platiť. A to formou daňovej licencie. Táto nová situácia vyvolala medzi spoločnosťami na Slovensku mnoho otázok. Podľa ministra financií bol dôvodom vzniku daňovej licencie prečistenie trhu od spiacich jednoosobových s.r.o.-čiek. No hlavným dôvodom bol vyšší výber daní od podnikateľov. Cieľom vzniku daňovej licencie bolo najmä zvýšenie príjmu do štátneho rozpočtu. V roku 2014, kedy zaviedli daňovú licenciu zaniklo takmer dvojnásobný počet firiem, ako pred zavedením daňovej licencie. Poslanci Národnej rady (NR) SR sú toho názoru, že je nevyhnutné zaviesť také opatrenia, ktoré by zlepšili podnikateľské prostredie na Slovensku. Vzhľadom k tomuto sa rozhodli predložiť návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý bol prerokovaný vo vládnej koalícii. Na základe tohto návrhu by sa tak mal od 1. januára 2018 zrušiť inštitút daňovej licencie.

Napriek tomu treba dávať pozor, pretože daňová licencia bude zrušená až od 01.01.2018, daňovníci, ktorých zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, budú ešte posledný raz v budúcom roku 2017 platiť daňovú licenciu a podmienky ešte ostávajú nezmenené a to sú nasledovné:

Daňová licencia je svojím charakterom minimálnou daňou z príjmov právnických osôb, ktorú sú daňové subjekty povinné zaplatiť bez ohľadu na ich dosiahnutý hospodársky výsledok. Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov je ňou minimálna daň, po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí, ktorú platí daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré vykázal

  1. daňovú povinnosť nižšiu ako je stanovená výška daňovej licencie
  2. alebo daňovú stratu

Výška daňovej licencie závisí od dvoch kritérií. Či je daňovník platcom dane z pridanej hodnoty (DPH) a od výšky jeho dosiahnutého ročného obratu. Vzhľadom k tomu ju platí daňovník, ktorý:

  1. k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 €, a to vo výške 480 €;
  2. k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom DPH s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 €, a to vo výške 960 €;
  3. za zdaňovacie obdobie dosiahol ročný obrat prevyšujúci 500 000 € bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je platiteľom DPH, a to výške 2 880 €.

Daňovníkovi, ktorého priemerný evidenčný počet zamestnancov, fyzických osôb so zdravotným postihnutím za zdaňovacie obdobie je najmenej 20 % z celkového počtu evidovaných zamestnancov sa znižuje daňová licencia na polovicu.

Daňová licencia je splatná v lehote na podanie daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak si daňovník predĺži lehotu na podanie daňového priznania, predĺži si aj splatnosť daňovej licencie. Takže sa daňová licencia platí pri podaní daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie.

Výnimky, na ktoré sa daňová licencia nevzťahuje:

  1. daňovník, ktorému vznikla povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie v ktorom vznikol, okrem prípadu kedy je daňovník právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie;
  2. subjekty, ktoré vstúpili do likvidácie alebo bol na nich vyhlásený konkurz;
  3. subjekty, ktoré prevádzkujú chránenú dielňu alebo chránené pracovisko;
  4. verejné obchodné spoločnosti, Národná banka Slovenska;
  5. subjekty, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania.

Späť na novinky

Máte ďalšie otázky?

Neváhajte a kontaktujte nás!